รับฝากเลี้ยงแมว และดูแลแมว (Cat Hetel)

ฟาร์มของเรามีบริการรับฝากเลี้ยงแมวและดูแลแมว ซึ่งแยก zone จากฟาร์มแมวอย่างชัดเจนแต่อยู่ภายในบริเวณรั้วเดียวกัน